Doloplazy 73

Doloplazy 73

Zadání studie má za úkol prověřit úvahu zachování celého nebo části stávajícího objektu s poštou a knihovnou. Předpokládaný stavební program má zahrnout zázemí školní družiny s hernou a letní učebnou a komunitní dílnou. Komunitní centrum pro seniory a malometrážní obecní byty.

Stavba se nachází na nároží sbíhajících se dvou ulic, poblíž Hostince u Fraitů. Jedná se o jednopodlažní, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou střechou. Hlavní vstupy jsou situovány přes vyvýšené záhony lemované zídkami z jihozápadu. Z jižního nároží je přístupný klenbový sklípek. Dům je pravděpodobně postaven z vepřovic bez jakýchkoliv aktivních hydroizolačních vrstev, což má za příčinu zvýšené pronikání vlhkosti do svislých nosných konstrukcí. V procesu navrhování jsme došli k závěru, že vzhledem k obsáhlejší stavební náplni bude vhodné objekt strhnout a zadání řešit jako moder- ní úspornou novostavbu s lepšími urbanistickými vazbami na okolí.

Doloplazy 73
Doloplazy 73
Doloplazy 73
Doloplazy 73
Doloplazy 73
Doloplazy 73

Okolní zástavbu tvoří řadové domy s předzahrádkami a vjezdy do privátních dvorů. Jedná se převážně o dvoupodlažní domy s podkrovím a racionálně členěnou fasádou. Tyto principy byly hlavním pojítkem k návrhovému řešení. Na parcelu osazujeme dvoupodlažní objekt s podkrovím a sedlovou střechou. Hmotu tvoří dvojce rovnoběžných kvádrů se sedlovou střechou, jejichž průčelí je natočeno směrem k nároží. Z pohledu od nároží se stavba jeví, jako by na místě stály domy dva a měřítkově tak budova zapadá příjemně do okolí. Průčelí severovýchodní hmoty je ustoupeno pro vytvoření venkovní terasy.

Jedním z hlavním aspektů bylo výškové osazení nového objektu tak, aby byly vytvořeny bezbariérové vstupy navazující na příjemný vstupní předprostor. Rušíme stávající vyvýšené záhony lemované zídkami. Hlavní vstup je situován na střed hlavní fasády. Byla zde maximální snaha vizuálního propojení parteru do ulice. Předprostor je pojat jako rozšířený dlážděný chodník s podélným parkovacím stáním. Vstup do komunitních dílen je situován v průčelí na jihozápadní straně. Konfigurací svažitého terénu je vytvořen níže situovaný nárožní vstup do dílen. Důležitost nároží umocňuje převýšení proskleného prostoru. Severovýchodní a jihozápadní fasády reflektují opakují princip racionální fasády. V průčelích jsou pak komponovány velké stavební otvory pro dotvoření soudobé venkovské architektury.

tým
Václav Kocián, Zdeněk Liška
spolupráce
Zuzana Víchová
klient
Obec Doloplazy
zastavěná plocha
 m²
užitná plocha
 m²
místo
Doloplazy č. p. 73
projekt
2022
realizace
status
studie