Polyfunkční dům v Doloplazech

Polyfunkční dům v Doloplazech

Zadání

Obec Doloplazy oslovila náš ateliér se zadáním na úpravu centrální části obce, ve které se nachází stěžejní budovy veřejného života v obci - obecní úřád, kulturní sál a hasičárna. Tyto objekty jsou navíc vyplněny funk- cemi jako technické služby či klubovny zájmových spolků. Veřejná prostranství v této části obce už dlouhou doby nedostala žádný impuls a jsou poměrně zanedbaná. V obci se mimo spousty menších akcí koná každý rok velký folklorní festival, kde počet účastníku jde do tisíců. Zázemí jak pro účinkující, tak pro návštěvníky, je na
této akci poměrně nevyhovující, stejně tak prostředí, ve kterém se festival koná, není adekvátní významu akce.

Urbanismus

Doloplazy mají jasnou vizi, podle které by rádi své cen- trum pozvedli a postupně upravili jak veřejná prostran- ství, tak budovy kolem nich.

Prioritu v této vizi dostalo Sdružení dobrovolných hasičů, jejichž stávající hasičská zbrojnice je velmi nevyhovující, zároveň má SDH Doloplazy v obci silnou a dlouhou tradici. Stavba nové hasičárny je hmotově řešena v architektonicko-urbanistické studii úprav veřejných prostranství centra obce. Podrobněji je návrh rozpracován v této samostatné studii.

Doloplazy mají typickou hanáckou náves, táhnoucí
se skrz téměř celou vesnici. Na jejím jižním konci se
v minulosti nacházel rozlehlý statek, ze kterého se do dnešních časů zachovala jen část stodoly. Kolem statku se ale postupem času rozrostla novější část obce, v 70. letech 20. stol. zde vznikla i jednota, postupně se do těchto míst přesunul i obecní úřad a v podstatě celý veřejný život. V jádru hanácké návsi zůstala škola a katolický kostel.

Navrhovaná nová hasičárna by se měla stát součástí jed- noho velkého objektu, který nahradí stávající stodolu a sušárnu, obě v nevyhovujícím technickém stavu. Kromě hasičské zbrojnice by měl pojmout také zázemí pro technické služby, venkovní pódium pro kulturní akce, zázemí pro účinkující a samozřejmě také prostory po klubovny místních spolků a zájmových kroužků. Nově navržená “stodola” umístěním kopíruje původní objekt a tvoří tak hradbu mezi hlavním průjezdem obcí a jakýmsi vnitroblokem v centru obce. Z výhodní strany na stodolu navazuje objekt obecního úřadu, který je pak krčkem propojen s kulturním sálem a budovou s obecními byty. Tento celek svým rozložením vytváří polouzavřený dvůr ideální pro konání velkých veřejných akcí.

Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech
Polyfunkční dům v Doloplazech

Architektonické řešení

Samotná hasičárna tvoří asi třetinu celé nové “stodoly”. Její delší strany jsou orientovány na jihovýchod (do dvora) a severozápad (do ulice).
Hmota domu je určena zejména nutností velké světlé výšky v garážích pro zásahovou techniku.

Světlost prostoru činí 4,5m, půdorysné rozměry rovněž vycházejí z velikosti zásahových vozidel a normových požadavků.
Vzhledem k požadované náplni celého objektu jsme navrhli poměrně jednoduchou formu podlouhlého kvádru se sedlovou střechou, která je na straně hasičárny ukončena valbou. Toto hmotové řešení je voleno záměrně, jednak vzhledem k charakteru okolní zástavby a zároveň z důvodu nutnosti dostat do 2.np prostor pro klubovny.

V našem návrhu jsme chtěli docílit výrazu typ-
ické hanácké špaletové stodoly, která měla vrata ve šítové stěně a měl zkosené ostění. Zde tohoto prvku nevyužíváme kvůli podélné průjezdnosti, jak bylo his- toricky zvykem, ale chceme tímto prvkem zdůraznit vstup do objektu a celkově i význam vstupního prostoru. V něm je navrženo umístění historického zásahového vozidla Praga RN a vstup by tak měl charakter jakési galerie SDH Doloplazy. Uvnitř je pak objekt členěn logicky na funkční celky, které vyžaduje provoz zbro- jnice. Prostor je modulově rozdělen podle velikosti pole pro zásahové vozidlo. Tři pole vyplňuje samotná garáž, jedno pole náleží zázemí sboru, kanceláři a společenské místnosti a poslední pole je určeno pro historické vozidlo a vstup. Vstup je převýšen a otevřen až do krovu, zázemí hasičů vyplňuje ve dvou podlažch celou výšku a prostor nad garáží je věnován klubovnám zájmových spolků.

Hmota samotné zbrojnice je doplněna samostatně sto- jící věží, která má více funkcí. Primárně slouží k sušení hadic, dále jako cvičná věž a slouží také jako orientační bod a dominanta centra obce. Alternativně by se dalo uvažovat o umístění zvonice či hodin do horní části věže.

Materiálové řešení

Navržené materiály jsou prosté. Vycházejí z tradičního pojetí hanáckých stodol, tedy cihla, dřevo a břidličná krytina. Nosné pilíře i výplňové a ztužující stěny jsou navrženy jako zděné z plných cihel. Obvod objektu je
v úrovni zhlaví pilířů stažen železobetonovým věncem. Betonové jsou také sloupy a průvlaky v garáži, stejně
tak veškeré podlahy v 1.np jsou navrženy z leštěného betonu. Konstrukce střechy je řešena jako dřevěná krovová soustava tak, aby byla zachována co největší využitelnost podkroví. Jako střešní krytina je navržena štípaná břidlice. Výplně vnějších otvorů, tedy vrata, okna a vstupní dveře, jsou navržena jako hliníková eloxovaná v maximální možné míře prosklená. Všude, kde to bude možné, budou materiály použity ve své přirozené podobě. Objekt by měl mít prostý charakter, neměla by mu ale chybět bytelnost a lidské měřítko.

Konstrukce

Konstrukčně se jedná o kombinaci zděných pilířů a železobetonového skeletu. Zděné pilíře tvoří obvodou- vou konstrukci, která je v části garáží doplněna skeletem. Konstrukce je ztužena příčnými zděnými stěnami, které vymezují prostor pro zázemí. Celý objekt by měl být založen na betonových základových pasech. Stejným způsobem je navržena samostatně stojící věž - jedná se o kombinaci zděných stěn a ztužujících betonových věnců.

tým
Václav Kocián, Zdeněk Liška
spolupráce
Natálie Ollender, Romana Šašinková, Petr Fuciman, Ladislav Mařák, Martin Kocián, GBL elektro s.r.o., Pavla Mlčáková
klient
Doloplazy
zastavěná plocha
 m²
užitná plocha
 m²
místo
Doploplazy
projekt
2020-2023
realizace
2023-
status
v realizaci